Võlaõigus

Skandia Õigusbüroo pakub õigusabi kõigis VÕLAÕIGUSE valdkondades, sealhulgas nõustame Teid:

  • lepingueelsetel läbirääkimistel;
  • lepingu projekti koostamisel ja selle kooskõlastamisel lepingupoolte vahel;
  • lepingu lisade koostamisel ja allkirjastamisel,
  • lepingu allkirjastamise korraldamisel;
  • lepingu täitmise kontrollimisel;
  • tüüptingimuste vaidlustamisel;
  • lepingust tuleneva nõude, s.h. leppetrahvi, viivise sissenõudmisel;
  • lepingu vaidlustamisel, lepingust taganemisel, lepingu erakorralisel ülesütlemisel;
  • lepingu lõppemise vormistamisel;
  • jne.

Võlaõiguse valdkonda kuuluvad muuhulgas krediidilepingud, liisinglepingud, müügilepingud, töövõtulepingud, vahetuslepingud, faktooringlepingud, kinkelepingud, üürilepingud, rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud, kindlustuslepingud jpm.

Osutame klientidele abi krediidi- ja liisinglepingute sõlmimisel ning neist tekkivate probleemide puhul muuhulgas krediidiasutustega suhtlemisel, samuti aitame välja töötada realistlikke ettepanekuid krediidiasutustele Teie kohustuste ümberkujundamiseks, refinantseerimiseks, teise krediidiasutusse üleviimiseks jms.